Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

Weso?ych ?wi?t

Z okazji ?wi?t Wielkiej Nocy sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia zdrowia, szcz??cia, pomy?lno?ci oraz wielu radosnych chwil sp?dzonych w rodzinnym gronie. Niech te ?wi?ta b?d? czasem odpoczynku oraz ?rd?em energii niezb?dnej na co dzie?.

alt

Przeka? 1 % podatku

Szanowni Pa?stwo,
Dacie rado?? ma?ym pacjentom przewlekle ?ywionym pozajelitowo i dojelitowo wp?acaj?c 1% swojego podatku na rzecz naszej fundacji.
KRS 0000 260 910
Aby u?atwi? Pa?stwu rozliczenie si? z Urz?dem Skarbowym i rwnocze?nie umo?liwi? w prosty sposb przekazanie 1% nale?nego podatku na rzecz Fundacji Dzieci ?ywionych Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka stworzyli?my mo?liwo?? pobrania bezp?atnego, ?atwego w u?yciu programu, ktry umo?liwi bezstresowe, samodzielne rozliczenie podatku.
Program dost?pny na naszej stronie internetowej w zak?adce "Przeka? 1 % podatku".

alt

Przekazali?my pompy

Mo?emy si? pochwali?, ?e przekazali?my kolejne pompy do Kliniki Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka.

alt

PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT 2018

Aby u?atwi? Pa?stwu rozliczenie si? z Fiskusem i rwnocze?nie umo?liwi? w prosty sposb przekazanie 1% nale?nego podatku na rzeczFundacji Dzieci ?ywionych Inaczej przy Centrum Zdrowia Dzieckastworzyli?my mo?liwo?? pobrania bezp?atnego, ?atwego w u?yciu programu, ktry umo?liwi bezstresowe, samodzielne rozliczenie podatku.

W kilku prostych krokach, mo?na samodzielnie wype?ni? PIT a potem go wydrukowa? lub wys?a? elektronicznie do Urz?du Skarbowego.

Program po pobraniu nale?y zainstalowa? nakomputerze. Aby pobra? program wystarczy klikn?? obrazek poni?ej:

alt

Program mo?na uruchomi? rwnie? w wersji online.

alt

  

"Program ten nie umo?liwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osb fizycznych wybranej organizacji po?ytku publicznego."
"Materia?y promocyjne zosta?y sfinansowane ze ?rodkw finansowych pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych."

1 % PODATKU

Szanowni Pa?stwo

Dacie rado?? ma?ym pacjentom przewlekle ?ywionym pozajelitowo i dojelitowo wp?acaj?c 1% swojego podatku na rzecz naszej fundacji.

KRS 0000 260 910

Niebawem na naszej stronie internetowej b?dzie dost?pny program do rozliczenia PIT za 2018 rok.

Bardzo prosimy o cierpliwo??.

 

alt

Więcej artykułów…