Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

BIEG PO ?YCIE

4 czerwca w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie odby? si? Bieg po ?ycie piknik z okazji Dnia Dziecka. Zaproszone zosta?y na niego wszystkie fundacje i stowarzyszenia wsp?pracuj?ce z Instytutem. Byli?my tam i my.

Cieszymy si?, ?e przygotowana przez nas atrakcja, cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem.

By?o bardzo rado?nie.

Dzi?kujemy organizatorom za zaproszenie.

DZIE? DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka ?yczymy wszystkim dzieciom du?o zdrowia, wielu powodw do rado?ci i u?miechu, samych kolorowych snw, ciekawych przygd ka?dego dnia, prawdziwych przyjaci? i kochaj?cej rodziny ??

 

 

ZAPROSZENIE

Zach?camy do udzia?u w pikniku zorganizowanym przez Centrum Zdrowia Dziecka ze wsparciem dzia?aj?cych na jego terenie fundacji i stowarzysze?.

Przy?wieca mu szczytna idea promowania wiedzy a temat medycyny transplantacyjnej.

Nasza fundacja przygotowa?a stanowisko z torem wy?cigowym carrera.

 

 

DZIE? MATKI

26 maja obchodzony jest Dzie? Matki.

Z tej okazji Zarz?d i Pracownicy Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka sk?adaj? ?yczenia wszystkim mamom, dzi?kuj?c za ogromny trud w?o?ony w opiek? i wychowanie, ?ycz?c tym samym ogromnej si?y, mi?o?ci i pogody ducha.

 

 

Bierzesz ?lub i sen z powiek sp?dza Ci odpowied? na pytanie- co zrobi? z 50 bukietami kwiatw wr?czonych przez go?ci a bilety w podr? po?lubn? ju? le?? kupione i mrugaj? do Ciebie, mwi?c- Przecie? wyje?d?asz nast?pnego dnia?

Nie martw si?! Mamy dla Ciebie propozycj?, jak w tym szczeglnym dla Ciebie dniu zrobi? co? dobrego dla innych i jednocze?nie przesta? zaprz?ta? sobie g?ow? spraw? kwiatw.

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka zaprasza Ci? do wsp?pracy! Popro? go?ci aby razem z Tob? wsparli podopiecznych organizacji podarowuj?c zamiast kwiatw ?rodki pieni??ne, za ktre fundacja zakupi leki, ubrania, pompy do ?ywienia, artyku?y higieniczne itp. na rzecz potrzebuj?cych.

Ci?te kwiaty zwi?dn? po kilku dniach - inwestycja w lepsze jutro i bardziej zno?n? tera?niejszo?? dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, jest trwa?a.

 

 

Więcej artykułów…