Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

JAK MO?ESZ NAS WESPRZE??

Mo?esz nas wesprze? finansowo, przekazuj?c dary lub pracuj?c jako wolontariusz.

Mo?esz nas wesprze? finansowo wp?acaj?c pieni?dze na konto:
Nazwa:           Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej przy CZD
Numer konta: 52154011022032570656100001                                                                                                                                        Bank Ochrony ?rodowiska, I Oddzia? w Warszawie

Wybierz jeden z nast?puj?cych tytu?w przelewu:

Tytu? przelewu Cel Potrzebne ?rodki Brakuje nam jeszcze
Fundacja Je?eli wybierzesz tytu? przelewu Fundacja, Zarz?d Fundacji zdecyduje, na ktry z programw Fundacji przeznaczy? Twoje ?rodki, bior?c pod uwag?, ktre potrzeby s? najpilniejsze.    

Sprz?t i leki

 

Sprz?t medyczny i leki: pompy u?ywane do ?ywienia pozajelitowego, leki i od?ywki nierefundowane przez NFZ, a potrzebne w procesie leczenia. potrzeba sta?a

Zjazd Rodzin Dzieci ?ywionych Pozajelitowo

Co roku Fundacja organizuje Zjazd Rodzin Dzieci ?ywionych Pozajelitowo, Dojelitowo oraz Do?o??dkowo.  Jest to dwudniowe spotkanie rodzin z ca?ej Polski, na ktrym rodzice maj? mo?liwo?? wymiany do?wiadcze?, bior? udzia? w wyk?adach oraz warsztatach psychologicznych, a dla dzieci przygotowujemy w tym czasie ciekawe zaj?cia oraz r?ne atrakcje.

30 000PLN  
Rodziny Zast?pcze

Wspieramy rodziny zast?pcze, ktre obj??y opiek? nad dzie?mi ?ywionymi pozajelitowo mi?dzy innymi poprzez wynajem opiekunek, wsparcie finansowe.

W tym roku zorganizowali?my rwnie? tygodniowe wczasy na Mazurach dla tych rodzin, na ktrych dodatkowo zapewnili?my wsparcie piel?gniarki - opiekunki.  Cz?sto takie wczasy s? jedyn? mo?liwo?ci? wyjazdu wakacyjnego.

 

40 000 PLN

 

 

Opieka nad dzie?mi przebywaj?cymi d?ugotrwale w szpitalu

Wynajem opiekunek do opieki nad tymi dzie?mi.

Umilanie czasu poprzez organizacj? r?nych atrakcji mi?dzy innymi: przedstawienia teatrzyku, wyst?py czarodzieja, Miko?aj, Dzie? Dziecka.

30 000 PLN

 

Mo?esz nasz wesprze? przekazuj?c dary:

Przyjmujemy w zasadzie wszelkie ubranka, zabawki oraz sprz?ty dzieci?ce, gdy? na co dzie? spotykamy si? potzebuj?cymi rodzinami, ktre ch?tnie przyjm? takie dary.  Jednak rzeczy najbardziej potrzebne na samym Oddziale ?ywienia to:

 • Ubranka dla niemowl?t (mi?dzy innymi: ?piochy zapinane z przodu na guziki, body rozpinane z przodu)
 • Zabawki dla dzieci (szczeglnie karuzele na ??eczka)
 • Wzki


Mo?esz nas wesprze? pracuj?c jako wolontariusz:

 • przy organizacji akcji i realizacji naszych programw
 • przy prowadzeniu Fundacji
 • opiekuj?c si? dzie?mi
  Fundacja opiera si? na wolontariacie. Zarz?d, i Rada Fundacji, jak i osoby pomagaj?ce nam w prowadzeniu Fundacji i realizacji naszych przedsi?wzi?? nie pobieraj? wynagrodzenia za swoj? prac?. Jedyne osoby zatrudnione w Fundacji i pobieraj?ce wynagrodzenie to opiekunki do dzieci.
  Przy prowadzeniu Fundacji oraz realizacji naszych programw potrzebujemy osb z r?nych dziedzin (obecnie w szczeglno?ci prawnika, informatyka i copy-writera).
  Je?li chcia?by?/chcia?aby? pomoc dzieciom, pracuj?c jako wolontariusz zadzwo? do nas lub napisz e-mail. Najbardziej poszukujemy wolontariuszy, ktrzy chcieliby z nami nawi?za? sta??, regularn? wsp?prac?.