Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Dzia?alno?? Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja powsta?a w sierpniu 2006 roku. Celem fundacji jest pomoc dzieciom przewlekle ?ywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom. Za?o?ycielom i osobom pracuj?cym w fundacji, szczeglnie te? zale?y na dzieciach porzuconych przez rodziny biologiczne.  S? to najcz??ciej dzieci przewlekle lub nieuleczalnie chore, ktre wymagaj? sta?ej, niejednokrotnie specjalistycznej opieki. Dzieci takie cz?sto przebywaj? w oddzia?ach szpitalnych po kilka lat. Zapewniamy takim dzieciom dodatkow? opiek? w szpitalu, dzi?ki czemu dzieci te lepiej rozwijaj? si? emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Pomagamy znale?? rodziny zast?pcze lub adopcyjne. Uda?o nam si? ju? to w kilku przypadkach. 

Dzi?ki Fundacji Andrzejek, Miko?aj, Pawe?ek, Fabian i Patryk znale?li wspania?e rodziny zast?pcze, a Daniel i Mateusz rodziny adopcyjne. Przez ca?y czas utrzymujemy kontakt z tymi rodzinami i je wspieramy w zale?no?ci od potrzeb na sta?e lub dora?nie. Obserwujemy, jakie szcz??liwe i zadowolone s? nasze dzieciaki, dzi?ki nowym rodzicom. Nasza pomoc ma r?ne formy w zale?no?ci od potrzeb.  Staramy si?,  aby te rodziny mog?y zawsze zwrci? si? do nas z ka?dym problemem. Ju? trzeci rok z rz?du zorganizowali?my dla tych rodzin tygodniowe wakacje. Dla tych rodzin by?a to jedyna szansa jakiegokolwiek wyjazdu w czasie wakacji.

Fundacja dzia?a przy Klinice Pediatrii i ?ywienia Centrum Zdrowia Dziecka i od momentu powstania organizuje dla jej pacjentw prezenty Gwiazdkowe, Miko?ajkowe oraz Dzie? Dziecka. Wszystko po to, aby umili? czas dzieciom przebywaj?cym w szpitalu, a rodzicom da? odczu?, ?e nie s? sami ze swoimi problemami.

Dofinansowujemy te? zakup bardzo drogich lekw, od?ywek dla dzieci, ktre musz? bra? na sta?e, a rodziny nie sta? na ich zakup. Forma leczenia przewlek?ym, ?ywieniem pozajelitowym i dojelitowym w domu jest bardzo uci??liwa dla ca?ej rodziny. Kupujemy lub dofinansowujemy zakup sprz?tu potrzebnego w leczeniu lub rehabilitacji dziecka po wyj?ciu do domu. S? to np. aparaty s?uchowe, wzki inwalidzkie, ma?e, lekkie pompy plecakowe do podawania ?ywienia pozajelitowego. Koszt jednej pompy 3100z?. Wiemy, ?e rodziny te borykaj? si? z r?nymi problemami od medycznych poprzez emocjonalne zwi?zane z akceptacj? takiej formy leczenia po zwyk?e materialne wi???ce si? z utrzymaniem rodziny. Pacjenci ci cz?sto nie maj? wsparcia w opiece zdrowotnej w pobli?u miejsca zamieszkania, gdy? musi to by? pomoc wysoce specjalistyczna. Dlatego pokonuj?  du?e odleg?o?ci w drodze do lekarza na wizyty kontrolne. Poch?ania to du?o czasu
i ?rodkw finansowych. Rodziny takie musz? przej?? szkolenia w zakresie opieki nad swoim dzieckiem w Oddziale ?ywienia Centrum Zdrowia Dziecka.

Nasze najwi?ksze projekty to coroczne zjazdy integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci przewlekle ?ywionych pozajelitowo i dojelitowo. Fundacja organizuj?c zjazdy chce zintegrowa? rodziny oraz przekaza? dodatkowe wiadomo?ci potrzebne do opieki nad dzieckiem. Na zjazdach odbywaj? si? wyk?ady specjalistw.  Bardzo wa?nym elementem spotka? s? interaktywne zaj?cia z terapeut? psychologiem. Na ka?dym zje?dzie cieszy?y si? du?ym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy warsztatw podkre?lali potrzeb? takiej terapii. Fakt ten daje do zrozumienia jak bardzo obci??a emocje i psychik? rodzica forma leczenia ich dziecka, ktra cz?sto trwa wiele lat. Organizator, czyli fundacja nasza przygotowuje taki program zjazdu, aby uczestnicy na chwil? mogli zapomnie? o problemach dnia codziennego. Dla dzieci s? prezenty, wycieczki i wiele atrakcji. Dla opiekunw oprcz wyk?adw i szkole?, mi?y czas, w ktrym mo?na odetchn?? od trudw dnia codziennego oraz nawi?za? kontakt z innymi rodzinami b?d?cymi w podobnej sytuacji. Fundacja stara si? wychodzi? naprzeciw problemom swoich podopiecznych i  dlatego zamierza kontynuowa? organizacj? zjazdw rodzin, je?eli tylko znajdzie fundatorw takich spotka?, tym bardziej, ?e zainteresowanych udzia?em w zjazdach jest coraz wi?cej i deklaruj? ch?? spotykania si? cz??ciej ni? raz w roku. Wiemy to z ankiet oceny zjazdu. W takich zjazdach bior? udzia? ca?e rodziny, nie chcemy rozdziela? zdrowego i chorego rodze?stwa. Naszymi podopiecznymi s? rodziny z ca?ej Polski. Fundacja pokrywa?a ca?kowity koszt uczestnictwa ??cznie z dojazdem na spotkanie, gdy? wiele rodzin w przeciwnym razie nie mog?oby wzi?? udzia?u w zje?dzie.

.