Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Dzi?kujemy za zainteresowanie mo?liwo?ci? przekazania

alt

podatku na rzecz naszej Fundacji.

KRS0000 260 910

Nasza Fundacja zajmuje si? wspieraniem chorych dzieci i ich rodzin w rozwi?zywaniu wszelkich problemw dotycz?cych choroby.

Aby u?atwi? Pa?stwu rozliczenie si? z Fiskusem i rwnocze?nie umo?liwi? w prosty sposb przekazanie 1% nale?nego podatku na rzecz Fundacji Dzieci ?ywionych Inaczej przy Centrum Zdrowia Dzieckastworzyli?my mo?liwo?? pobrania bezp?atnego, ?atwego w u?yciu programu, ktry umo?liwi bezstresowe, samodzielne rozliczenie podatku.

W kilku prostych krokach, mo?na samodzielnie wype?ni? PIT a potem go wydrukowa? lub wys?a? elektronicznie do Urz?du Skarbowego.

Program po pobraniu nale?y zainstalowa? na komputerze. Aby pobra? program wystarczy klikn?? obrazek poni?ej:

 

alt

 
"Program ten nie umo?liwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osb fizycznych wybranej organizacji po?ytku publicznego."
"Materia?y promocyjne zosta?y sfinansowane ze ?rodkw finansowych pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych."