Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

KOMU I JAK POMAGAMY?

Komu Pomagamy?

Dzieciom ?ywionym pozajelitowo i dojelitowo.

S? to przewlekle chore dzieci, ktre pocz?tkowo s? leczone w Centrum Zdrowia Dziecka w Mi?dzylesiu, a nast?pnie kontynuuj? leczenie w domu.

Leczenie szpitalne trwa zwykle wiele miesi?cy, dlatego dzieci te zmagaj? si? nie tylko z sam? chorob?, ale rwnie? z samotno?ci? i roz??k? z rodzicami. Celem terapii jest doprowadzenie do stanu, w ktrym dziecko b?dzie mog?o bezpiecznie przebywa? i leczy? si? w domu.

Leczenie w domu trwa zwykle latami, a czasem nawet ca?e ?ycie. Dzieci ?ywione w ten sposb mog? normalnie funkcjonowa? w swoim ?rodowisku, jednak cz?sto, ?eby to by?o mo?liwe, potrzebuj? naszego wsparcia.

Dzieciom porzuconym

Szczegln? opiek? otaczamy dzieci, ktre ze wzgl?du na swoj? chorob? zosta?y porzucone przez rodzicw.

Fundacja odmieni?a los dwch ch?opcw, ktrzy zostali porzuceni w szpitalu zaraz po urodzeniu.  Przez ponad dwa lata szpital by? ich domem, a personel szpitala jedyn? rodzin?.  Nasza Fundacja zatrudni?a opiekunki, ktre otoczy?y ich mi?o?ci? i pomagaj? nadrobi? op?nienia w rozwoju.  Fundacja znalaz?a dla nich wspania?ych rodzicw zast?pczych, z ktrymi lada dzie? zamieszkaj?.

Jak Pomagamy?

  • Wspomagamy leczenie choroby poprzez zakup lekw i sprz?tu, ktre nie s? refundowane prze NFZ, a mog? pomc szybciej wyleczy? chorob? b?d? ograniczy?, tak aby umo?liwi? powrt do normalnego ?ycia.
  • Staramy si? stworzy? dzieciom w szpitalu warunki, w ktrych mog? si? bawi? i prawid?owo rozwija? poprzez:
   • dofinansowanie pobytw najbiedniejszych rodzicw, aby umo?liwi? im towarzyszeniu dziecku w czasie pobytu w szpitalu.
   • wynajem opiekunek, ktre opiekuj? si? tymi dzie?mi, ktre nie maj? rodzicw, b?d? ich rodzice nie mog? im towarzyszy? w szpitalu, szczeglnie tym najm?odszym.
   • zorganizowanie pokoju zabaw, ktry da?by dzieciom szans? sp?dzi? troch? czasu poza swoj? sal? szpitaln? w towarzystwie innych dzieci.
   • budow? placu zabaw, gdzie dzieci mog?yby sp?dzi? mile czas na ?wie?ym powietrzu.

Chcemy, aby pobyt w szpitalu nie by? dla dzieci traumatycznym prze?yciem, aby nie czu?y si? samotne i opuszczone.

 • Wspieramy rodzicw dzieci kontynuuj?cych leczenie w domu, poprzez:
 • dofinansowanie pobytw szkoleniowych rodzicw w CZD, dzi?ki ktrym rodzice b?d? mogli sami opiekowa? si? dzieckiem w domu
 • spotkania oraz grupy wsparcia, dzi?ki ktrym rodzice b?d? mogli podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami i nawzajem b?d? si? wspomaga?.
 • Poszukujemy rodzicw adopcyjnych lub zast?pczych dla przewlekle chorych dzieci porzuconych przez rodzicw biologicznych oraz staramy si? stworzy? im jak najlepsze mo?liwo?ci prawid?owego rozwoju w okresie, kiedy tych rodzicw jeszcze nie maj?.