Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

CO TO JEST ?YWIENIE POZAJELITOWE I DOJELITOWE?


S? to specjalne metody ?ywienia stosowane u dzieci i osb doros?ych z r?nymi schorzeniami przewodu pokarmowego, u ktrych ?ywienie fizjologiczne, czyli doustne jest albo niemo?liwe albo niewystarczaj?ce, aby pokry? potrzeby organizmu i zapewni? jego rozwj. We wszystkich tych metodach substancje od?ywcze potrzebne do ?ycia i prawid?owego rozwoju (bia?ka, w?glowodany, t?uszcze, witaminy, elektolity, mikroelementy) s? podawane inn? drog? ni? naturalna.
?ywienie pozajelitowe - inaczej do?ylne - polega na podawaniu substancji od?ywczych przez specjalny cewnik wszczepiony na sta?e do naczynia ?ylnego.
?ywienie dojelitowe - czyli do przewodu pokarmowego - polega na podawaniu pokarmu przez specjaln? przetok?, czyli ma?y otwr w jamie brzusznej bezpo?rednio do ?o??dka lub jelita.
Leczenie takie mo?e trwa? miesi?ce lata, a nawet ca?e ?ycie. Dzieci ?ywione w ten sposb mog? normalnie funkcjonowa? w rodzinie, ?rodowisku, spo?ecze?stwie. ?eby to by?o mo?liwe musimy wspiera? rodzicw w trudnym procesie leczenia ?ywieniowego.

.