Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

Nowa funkcjonalno?? na stronie

Od dzi? pojawi?a si? mo?liwo??, po przeczytaniu artyku?u, podzielenia si? nim za pomoc? Facebook'a. Oczywi?cie zach?cam do tego. W ten sposb mo?na podzieli? si? ze swoimi znajomymi informacjami na temat dzia?alno?ci fundacji oraz na tematy zwi?zane z leczeniem dzieci ?ywionych inaczej...

.

Nowe Zdj?cia ze Zjazdu 2014

W galerii pojawi?a si? seria aktualnych zdj?? z ostatniego, pi?tego Zjazdu Rodzin Dzieci ?ywionych Inaczej. Nie tylko Uczestnicy mog? powspomina?, ale rwnie? zapraszamy osoby zainteresowane dzia?alno?ci? Fundacji.

.

Zobacz galeri?

V zjazd zako?czony

W dniach 15-16 wrze?nia odby? si? ju? pi?ty zjazd Dzieci ?ywionych Inaczej. Zosta? on zorganizowany na terenie hotelu Patron znajduj?cego si? obok Centrum Zdrowia Dziecka. W tym roku, z uwagi na du?e zainteresowanie, warsztaty by?y tylko dla dzieci z gastrostomi?.

Pierwszego dnia mia?y miejsce zaj?cia z psychologiem, podczas ktrych rodzice mogli przedyskutowa? swe problemy, wymieni? si? uwagami nt. trudno?ci zwi?zanych z ?yciem codziennym. W trakcie warsztatw, dzieci z wolontariuszami uda?y si? na mini festyn naukowy zorganizowany z okazji obchodw 35-lecia CZD. Po obfitym obiedzie rodziny wybra?y si? na wycieczk? do warszawskiego ZOO, gdzie mog?y us?ysze? wiele interesuj?cych ciekawostek od pani przewodniczki. Po powrocie z wycieczki wszyscy udali si? na uroczyst? kolacj? do restauracji hotelowej. Podczas ceremonii wszystkie dzieci otrzyma?y torb? pe?n? gad?etw i ?akoci, a cz?onkowie zarz?du zaprezentowali medal ktry fundacja dosta?a od Centrum Zdrowia Dziecka.

Drugi dzie? rwnie? obfitowa? w moc atrakcji, gdy? po ?niadaniu, wszyscy udali si? do Centrum Nauki Kopernik. Dzieci mog?y zobaczy? tam setki fascynuj?cych eksponatw, urz?dze? i eksperymentw. Ka?dy by? pod ogromnym wra?eniem. Po powrocie do hotelu czeka? na wszystkich po?egnalny obiad.

Podczas zjazdu zawi?za?o si? wiele nowych znajomo?ci. Mamy nadziej?, i? spotkamy si? wkrtce ponownie na szstym ju? zje?dzie fundacji Dzieci ?ywionych Inaczej.

.

Otwarcie Kliniki Pediatrii i ?ywienia

W dniu 31 lipca 2012 roku po generalnym remoncie nast?pi?o uroczyste otwarcie Kliniki Pediatrii i ?ywienia. O godzinie 12:00 oficjalnie przeci?to wst?g?. Dwie godziny p?niej budynek zosta? udost?pniony do zwiedzania.

Projekt wykonany przez pracowni? architektoniczn? JEMS ARCHITEKCI zak?ada? ca?kowit? przebudow? budynku z lat siedemdziesi?tych, ktry nie by? remontowany od czasw powstania.

W trakcie trwaj?cej ponad 380 dni przebudowy wyburzono wszystkie ?ciany wewn?trzne, powi?kszono sale chorych, zmodernizowano patia wewn?trzne z drewnianymi pomostami, wymieniono ca?? instalacj? hydrauliczn?, elektryczn?, wentylacyjn?, klimatyzacyjn? oraz gazw medycznych.

Nowa Klinika posiada przeszklone ?ciany dzia?owe, du?y hol z nowymi windami do przewozu pacjentw oraz nowy uk?ad funkcjonalny pomieszcze?.

Klinika Pediatrii i ?ywienia, kierowana przez prof. Janusza Benedykta Ksi??yka, to wieloprofilowa jednostka zajmuj?c? si? ca?o?ciow? diagnostyk? i leczeniem dzieci. Klinika jest wiod?cym o?rodkiem zajmuj?cym si? leczeniem ?ywieniowym tutaj powsta? program ?ywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, ktry obejmuje pacjentw z ca?ego kraju.

Remont Kliniki zosta? sfinansowany ze ?rodkw Fundacji TVN i koszt ca?kowity wynis? 30 000 000 z?otych.

Honorowym go?ciem by?a Pani Profesor Maria Goncerzewicz - pierwsza Dyrektor IPCZD.

Wi?cej zdj?? znale?? mo?na w naszej Galerii

?rd?o:http://czd.pl

Pomys? na prezenty ?lubne

Bierzesz ?lub i sen z powiek sp?dza Ci odpowied? na pytanie- co zrobi? z 50 bukietami kwiatw wr?czonych przez go?ci a bilety w podr? po?lubn? ju? le?? kupione i mrugaj? do Ciebie, mwi?c- Przecie? wyje?d?asz nast?pnego dnia?


Nie martw si?! Mamy dla Ciebie propozycj?, jak w tym szczeglnym dla Ciebie dniu zrobi? co? dobrego dla innych i jednocze?nie przesta? zaprz?ta? sobie g?ow? spraw? kwiatw- Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej zaprasza Ci? do wsp?pracy!

Popro? go?ci aby razem z Tob? wsparli podopiecznych organizacji podarowuj?c zamiast kwiatw ?rodki pieni??ne, za ktre funacja zakupi leki, ubrania, pompy do ?ywienia,artyku?y higieniczne itp. na rzecz potrzebuj?cych chorych dzieci i ich rodzin.

Ci?te kwiaty zwi?dn? po kilku dniach- inwestycja w lepsze jutro i bardziej zno?n? tera?niejszo?? dzieci przewlekle chorych i ich rodzin, jest trwa?a.

Je?li chcia?by? w taki sposb nam pomc, wystarczy, ?e si? z nami skontaktujesz za pomoc? formularza kontaktowego dost?pnego po klikni?ciu w obrazek poni?ej:


Więcej artykułów…