Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT 2019

Aby u?atwi? Pa?stwu rozliczenie si? z Fiskusem i rwnocze?nie umo?liwi? w prosty sposb przekazanie 1% nale?nego podatku na rzeczFundacji Dzieci ?ywionych Inaczej przy Centrum Zdrowia Dzieckastworzyli?my mo?liwo?? pobrania bezp?atnego, ?atwego w u?yciu programu, ktry umo?liwi bezstresowe, samodzielne rozliczenie podatku.

W kilku prostych krokach, mo?na samodzielnie wype?ni? PIT a potem go wydrukowa? lub wys?a? elektronicznie do Urz?du Skarbowego.

Program po pobraniu nale?y zainstalowa? nakomputerze. Aby pobra? program wystarczy klikn?? obrazek poni?ej:

alt

Program mo?na uruchomi? rwnie? w wersji online.

alt

  

"Program ten nie umo?liwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osb fizycznych wybranej organizacji po?ytku publicznego."
"Materia?y promocyjne zosta?y sfinansowane ze ?rodkw finansowych pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych."

Dzi?kujemy za zainteresowanie mo?liwo?ci? przekazania

alt

podatku na rzecz naszej Fundacji.

KRS0000 260 910

Nasza Fundacja zajmuje si? wspieraniem chorych dzieci i ich rodzin w rozwi?zywaniu wszelkich problemw dotycz?cych choroby.

Aby u?atwi? Pa?stwu rozliczenie si? z Fiskusem i rwnocze?nie umo?liwi? w prosty sposb przekazanie 1% nale?nego podatku na rzecz Fundacji Dzieci ?ywionych Inaczej przy Centrum Zdrowia Dzieckastworzyli?my mo?liwo?? pobrania bezp?atnego, ?atwego w u?yciu programu, ktry umo?liwi bezstresowe, samodzielne rozliczenie podatku.

W kilku prostych krokach, mo?na samodzielnie wype?ni? PIT a potem go wydrukowa? lub wys?a? elektronicznie do Urz?du Skarbowego.

Program po pobraniu nale?y zainstalowa? na komputerze. Aby pobra? program wystarczy klikn?? obrazek poni?ej:

 

alt

 
"Program ten nie umo?liwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osb fizycznych wybranej organizacji po?ytku publicznego."
"Materia?y promocyjne zosta?y sfinansowane ze ?rodkw finansowych pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych."

MIKO?AJ 2019

W grudniu nasi Miko?ajowi wys?annicy odwiedzili chore dzieci.

Prezenty zosta?y wr?czone dzieciom przebywaj?cym na Oddziale Pediatrii, ?ywienia i Chorb Matabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka.

?YCZENIA ?WI?TECZNE

yczenia witeczne

Przedstawiamy krtk? fotorelacj? z wyjazdw wakacyjnych naszych podopiecznych, dofinansowanych przez nasz? fundacj?. W tym roku pomogli?my dwm rodzinom, ktre wybra?y si? na wsplne wakacje nad morze.

Jest nam niezmiernie mi?o, ?e mogli?my si? przyczyni? do u?miechw na bu?kach naszych dzieciaczkw alt

Bardzo dzi?kujemy rodzicom za przes?anie zdj??.... W przysz?ym roku chcemy powtrzy? ten projekt alt

 

 

Więcej artykułów…