Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

?YCZENIA ?WI?TECZNE

Zdj?cie u?ytkownika Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka.

ZAKUPILI?MY POMPY DO ?YWIENIA POZAJELITOWEGO

Mo?emy si? pochwali?, ?e zakupili?my cztery pompy Ambix Activ do ?ywienia pozajelitowego. Pompy przekazali?my do Kliniki Pediatrii, ?ywienia i Chorb Metabolicznych Centrum Zdrowia Dziecka. Takie pompy s? ma?e, lekkie i mo?na je nosi? w plecaku, co zdecydowanie poprawia jako?? ?ycia naszych pacjentw.

 

alt

POKAZ ILUZJI Z OKAZJI 40-LECIA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Z okazji 40-lecia Centrum Zdrowia Dziecka zaprosili?my Iluzjonist? - Pana Kacpra, ktry przygotowa? wspania?y pokaz iluzji dla naszych pacjentwalt
Dzieci zosta?y wprowadzone w niezwyk?y ?wiat magii i z ogromnym zaanga?owaniem prbowa?y rozwik?a? ka?d? czarodziejsk? sztuczk?.
Ciekawe, czy komu? si? uda?oalt

Nasza fundacja wspiera rodziny zast?pcze oraz adopcyjne.
W tym roku dofinansowali?my wyjazdy wakacyjne trzech rodzin.
Cieszymy si?, ?e mogli?my pomcalt
Dzi?kujemy rodzicom naszych podopiecznych za wspania?? fotorelacj?.

:-)

PODZI?KOWANIA

serce

W imieniu Zarz?du Fundacji "Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka" sk?adam gor?ce podzi?kowania za ogromn? pomoc w zorganizowaniu tegorocznego Zjazdu Integracyjno-Szkoleniowego Rodzin Dzieci ?ywionych Pozajelitowo, ktry odby? si? w dniach 16-17.09.2017 roku w Hotelu Boss w Warszawie

Pani Kindze Czarneckiej

Pani Basi Po?o?skiej

Dzi?ki Waszej ogromnej pracy Nasi podopieczni mieli wspania?? "chwil? zapomnienia", rado?ci, relaksu i co nie bez znaczenia mo?liwo?ci spotkania w du?ym gronie rozumiej?cych si?, pogodnych i pozytywnych ludzi i "zabra? ze sob?" du?o pewno?ci i wiary w to, co i dla kogo robi?.

Dzi?kuj?!

Prezes Fundacji
Maria Podemska
Więcej artykułów…