Kontakt

Fundacja Dzieci ?ywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
 
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Telefon: 535 449 884
Fax:  
E-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
Nr konta: 52154011022032570656100001
Bank Ochrony ?rodowiska
I Oddzia? w Warszawie
Facebook Fundacja Dzieci ?ywione Inacz.

Aktualno?ci

POMPY PRZEKAZANE

Kolejne pompy przekazane!!!
Ostatnio nasza fundacja znowu zakupi?a 10 pomp do poda?y ?ywienia pozajelitowego. 7 z nich zosta?o ju? przekazanych. Ogromnie cieszymy si?, ?e nowy sprz?t s?u?y ju? naszym podopiecznym. Ostatnio nowe pompy trafi?y do Ani, Oli i Kornelki.
alt

POMPY DLA CZD

W trosce o naszych pacjentw ?ywionych pozajelitowo zakupili?my kolejne 10 pomp s?u??cych do podawania mieszanin ?ywieniowych.
Pompy s? ma?e, lekkie i mieszcz? si? w specjalnym plecaku. Taka pompa umo?liwia przemieszczanie si? pacjenta w trakcie przetaczania ?ywienia.
Pompy trafi?y do pacjentw
Centrum Zdrowia Dziecka
Cieszymy si?, ?e mogli?my pomc.
alt

?YCZENIA WIELKANOCNE

alt

DOBRA WIADOMO??

Takie wiadomo?ci lubimy dostawa? ;-)

Nasza ma?a dzielna Maja jest ju? w domu.

Bardzo si? cieszymy.

alt

LAURA - MA?A BOHATERKA

Kolejny ma?y bohater - Laura, kolejna Historia! 

Leczenie ?ywieniowe (?ywienie pozajelitowe - do?ylne oraz drog? przewodu pokarmowego, np. przez gastrostomi?) zwi?zane jest z niewydolno?ci? przewodu pokarmowego, a przyczyny s? bardzo r?ne.
Mo?e to dotyczy? ka?dego, od okresu noworodkowego po doros?o??.

Leczenie ?ywieniowe zwi?zane jest z konieczno?ci? stosowania specjalistycznego sprz?tu, zaanga?owania opiekunw, cz?sto wymaga ograniczenia aktywno?ci zawodowej przez jedno z rodzicw. Zdarzaj? sie powik?ania leczenia lub w przebiegu choroby podstawowej. Rodziny prze?ywaj? r?ne chwile, tak?e te trudne. Wtedy jeste?my z nimi.

Wsparcie Pa?stwa, wsparcie Fundacji, ktra pomaga w zaopatrzeniu chorych w sprz?t, organizuje spotkania i wyjazdy daje rodzinom i chorym poczucie bezpiecze?stwa.

Chcemy by chorzy oraz ich bliscy nie nie mieli poczucia osamotnienia i mogli liczy? na pomoc, gdy tego wymagaj?.
Pom?cie w informowaniu spo?ecze?stwa o problemie jakim jest leczenie ?ywieniowe i udost?pnijcie post.
Mo?e sami macie jakie? do?wiadczenia z leczeniem ?ywieniowym ? Podzielcie si? tym z innymi w komentarzu.

Zach?camy rwnie? do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieci ?ywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka KRS 0000 260 910
Pom?my naszym ma?ym bohaterom i ich rodzinom, tak aby w pe?ni mogli korzysta? z ?ycia !
Takich dzieci jak Laura jest wiele.

Więcej artykułów…